Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

06.11.2015. - У претходној години забележен раст млечних грла

„Свесни смо чињенице да млекарски сектор у Србији није у лакој позицији, свесни смо проблема произвођача млека, али и чињенице да са сличним проблемима данас суочавају и млекари у многим другим економски и пољопривредно знатно развијенијим деловима света“, изјавила је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић на првом Конгресу млекарства у Србији. 

Она је рекла да „јаке пољопривреде нема без јаког сточарства“ и да су управо због тога, Влада Републике Србије на челу са премијером Вучићем, и ресорно министарство чврсто опредељени да помогну даљи развој млекарског сектора кроз повећање броја млечних грла и унапређење квалитета и производње млека.

Министар Богосављевић Бошковић је, обраћајући се присутнима на Конгресу, нагласила да је заустављен тренд опадања броја млечних крава и да је Србија у претходној години забележила благи раст у сточарској производњи, броју млечних грла и производњи млека.

 

То још увек није довољно задовољавајуће, како је министар изјавила, али је исказала сигурност да ће се заједничким снагама унапредити млекарство, изузетно важан сектор пољопривреде и привреде, као и да је овакав вид састајања, где сви заинтересовани могу разменити своја мишљења и унапредити своје идеје, свакако један од важних корака ка том циљу.

„Влада и Министарство ће чврсто стајати на страни наших произвођача трудећи се да својим мерама помогну сектору производње млека колико год је могуће“, истакла је министар и подсетила да је ове године Министарство и поред изузетно рестриктивног буџета због свеобухватних мера штедње, успело да задржи премије за млеко на 7 динара по литру, али и да подигне износе субвенција за приплодна млечна грла са 20.000 на 25.000 динара по грлу и уведе додатне категорије у тову које ће се субвенционисати.

„Циљ је ојачати позицију на домаћем тржишту али и са својим производима наћи место на другим тржиштима. То можемо урадити само подизањем квалитета чиме повећавамо и ниво конкурентности“, истакла је министар Богосављевић Бошковић и поручила присутнима на скупу да нам искуства земаља које су то прошле и које су тренутно успешније од нас могу бити добра полазна тачка и да се у процес унапређења производње морају укључити и научне институције које могу дати значајне смернице.

Нa инициjaтиву Oргaнизaциje зa хрaну и пoљoприврeду Уjeдињeних нaциja (UN FAO) и Eврoпскe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj (EBRD,) a у сaрaдњи сa Mинистaрствoм пoљoприврeдe и живoтнe срeдинe, у Србиjи се данас oдржaва први кoнгрeс млeкaрствa. Овај дoгaђaj oкупио је нajрeлeвaнтниje учeсникe у млeкaрскoм сeктoру зeмљe, и тo кaкo њeгoвoг привaтнoг тaкo и jaвнoг дeлa. Oвaj скуп је рeзултат прojeктa „Пoлитички диjaлoг измeђу jaвних и привaтних aктeрa у сeктoру млeкa Србиje“ и имa зa циљ дa oмoгући плaтфoрму зa oтвoрeн, искрeн и прaвoврeмeни диjaлoг o брojним питaњимa у сeктoру.

 

NazadSve vesti


17188038