Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

08.09.2015. - Завршена акцијска контрола произвођача освежавајућих безалкохолних пића и пива

Пољопривредна инспекција Mинистaрствa пoљoприврeдe и заштитe живoтнe срeдинe, је у јулу и августу текуће године, на територији целе Србије, извршила проверу безбедности код 38 произвођача освежавајућих безалкохолних пића, и проверу безбедности код 25 произвођача пива.

Мониторинг над производњом и прометом хране спроводи држава, а службене контроле, које спроводе надлежни државни органи, су гаранција да су предузете све мере да крајњи производ буде безбедан по здравље становништва. Контрола коју је спровела пољопривредна инспекција обухватила је поред осталог, испуњеност услова производње по техничким прописима, стручног лица одговорног за производњу, врсту производа, проверу безбедности пре пуштања у промет, декларисање и узорковање производа са линије производње.

Узорковано је 38 узорака (по један производ код произвођача) освежавајућих пића и 25 узорака пива, и то 15 у оригиналном паковању и 9 узорака из буради (ринфуз).

Анализом безбедности производа код акредитоване, од стране министарства, овлашћене лабораторије, константовано је да од узоркованих производа освежавајућих безалкохолних пића, само два узорка по квалитету нису одговарала  техничким прописима. Ти производи су имали мањак суве материје од декларисане. Произвођачима је наложено решењима повлачење тих производа из промета и забрана промета док се недостатци не отклоне. Поднете су и пријаве у складу са прописима. Код 11 производа освежавајућих безалкохолних пића констатовани су недостатци на декларацијама који су се односили на ненавођење категорије адитива, назнаке о условима чувања и начину коришћења, категорије производа и енергетске вредности, адресе произвођача и неусаглашености фонта слова за навођење алергена. Решењима је произвођачима наложено да декларације усагласе са прописима. Такође, анализом безбедности производа констатовано је да микробиолошки сви производи задовољавају хигијенске критеријуме.

Сви узорковани производи пива по квалитету одговарају техничким параметрима и микробиолошки сви производи пива задовољавају критеријуме. Код 12 узоркованих производа пива констатовано је непостојање одговарајуће декларације у складу са техничким прописима. Недостатци на декларацијама су се односили на ненавођење фонта слова за назнаку  алергена, нејасан рок употребе, неправилно назначена количина алкохола, услови чувања и  назнака увозника. Пољопривредни инспектори су наложили да произвођачи примене корективне мере и усагласе  своје декларације са прописаним  дефиницијама. За све наложене мере произвођачима је дат рок, након чега ће се извршити поновна контрола.

На целој територији Србије контрола хране биљног порекла спроводи се плански, континурано и редовно. Пољопривредна инспекција обавља контролу безбедности хране биљног порекла у фази производње, прераде и промета на велико и мало, преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, стручних лица, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико и мало, као и узорковање производа ради провере безбедности. Закон о безбедности хране јасно дефинише да је забрањено да се у промет ставља храна која није безбедна. Они који послују са храном, у свим фазама производње и промета, дужни су да обезбеде и докажу да су намирнице која се налази у промету безбедне за употребу и они сносе сву одговорност.

NazadSve vesti


17438196