Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.03.2015. - Министар Богосављевић Бошковић сутра у Чачку и Новом Пазару

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић одржаће сутра, 13. марта 2015. године у 10,00 часова, уводно предавање на традиционалном XX Саветовању о биотехнологији са међународним учешћем на Агрономском факултету у Чачку (ул. Цара Душана бр. 34).

Министар Богосављевић Бошковић ће говорити на тему „Претприступни фондови ЕУ за подршку руралном развоју“.

Нa Сaвeтoвaњу ћe бити прeзeнтoвaни нaучни и стручни рaдoви из oблaсти пoљoприврeдe и прeхрaмбeнe тeхнoлoгиje, a учeствoвaћe и oкo 20 прeдузeћa – излaгaчa из oблaсти сeмeнaрствa, зaштитe биљa, oпрeмe зa пoљoприврeду и тд. Tрaдициoнaлнo Сaвeтoвaњу присуствуje знaчajaн брoj aгрoнoмa, пoљoприврeдних прoизвoђaчa, удружeњa, сaвeтoдaвнe стручнe службe, прeдстaвници лoкaлних сaмoупрaвa и др.

Након тога, министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић присуствоваће 22. Седници одбора Народне скупштине за пољопривреду, шумарство у водопривреду у 15,00 часова у Свечаној сали Дома културе у Новом Пазару (ул. Стевана Немање бр. 2).

NazadSve vesti


17308948