Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

29.01.2015. - Обавештење о насталим штетама у шумама изазваним ледоломима и ледоизвалама

Крајем новембра и почетком децембра 2014. године, источну Србију је захватио талас ниске температуре праћен појавом кише која се ледила, стварајући изузетно дебеле наслаге леда. Хладан период је трајао око месец дана, а праћен је додатним падавинама снега и јаким ветровима, што је кумулативно отежавало крошње стабала, те је дошло до великог броја ломова стабала, као и изваљивања читавих група стабала, стварајући велике штете у шумама. Услед изваљених стабала многе шумске саобраћајнице и мостови (које користи и рурално становништво) постали су непроходни. Обим и висина штете, која је настала у шуми, има за ова подручја карактер елементарне непогоде.

Штете су настале на подручју којим газдује ЈП „Србијашуме“ и то шумска гадинства Ниш, Бољевац, Крушевац, Кучево и Деспотовац, као и у шумама сопственика на обухваћеном подручју. Према прелиминарним подацима, угрожена је површина од 18.419 ха државних шума, са укупном запремином од 456.326 м3 дрвета и 23.886 ха шума сопственика са укупном запремином од 266.065м3.

У циљу предузимања мера и активности из своје надлежности, Управа за шуме је формирала Посебну радну групу (чине је представници Управе за шуме и ЈП „Србијашуме“), која је одмах извршила делимичан увид у стање на терену и сачинила Предлог мера и активности за санацију оштећених шума од ледолома и ледоизвала на подручју источне Србије за период 2015-2018 године. Наведени материјал представља оперативни план активности са динамиком извођења, обавезама појединих институција, правних лица и појединаца.

Обзиром да су велике штете настале и у шумама сопственика, сачињено је Обавештење за сопственике шума о пријави насталих штета и мерама поступања у циљу спровођења санације, које ће бити постављено на огласним таблама месних канцеларија на угроженим подручјима, као и на веб страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме.

Имајући у виду обим штета и стање на терену, неопходно је хитно предузимање мера, те и овом приликом позивамо сопственике шума да пријаве настале штете.

 

NazadSve vesti


17311503