Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

27.11.2014. - Усвојени Закони о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Посланици Скупштине Републике Србије, су дана 25. новембра 2014. године, усвојили Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње и Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.


Усвојеним Законом o финaнсирaњу пoљoприврeднe прoизвoдњe, пoљoприврeдницимa се oлaкшaвa приступ извoримa финaнсирaњa прeд сeтву рaтaрских културa и тиме ствара мoгућнoст зa успoстaвљaњe прeджeтвeнoг финaнсирaњa. Једна од новина усвојеног закона о финансирању пољопривреде је увођење коришћења залогe на будућем роду као средству за обезбеђење позајмице. Уговор о финансирању производње уписиваће се у регистар уговора о финансирању, који води Агенција за привредне регистре, што ће омогућити проверу да ли је одређена парцела оптерећена неком обавезом.


Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, којим се регулише улов, заштита и промет рибе, рибљи фонд дефинише се као природни ресурс који се издаје корисницима на основу јавног конкурса. Уведен је посебан рачун за средства од издатих дозвола у циљу контроле наменског трошења средстава, као и посебна дозвола за рекреативни риболов за рибарска подручја у границама заштићених подручја. Поменутим законским решењем унапређује се систем управљања рибљим фондом који обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, као добра од општег интереса у складу са принципом одрживог коришћења.

 

Посланици су усвојили и Протокол о заштити од поплава уз оквирни споразум о сливу реке Саве, којим се дефинише сарадња на успостављању међународног режима пловидбе, одрживом управљању водама, заштите о штетном утицају вода, водног режима и водених еко система.NazadSve vesti


17308905