Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

18.11.2014. - Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области науке и технолошког развоја невладиних организација у АП Војводини

Секретаријат ће, у складу са Финансијским планом, суфинансирати програме/пројекте у области науке и  технолошког развој невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину. Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организације регистроване у Аутономној покрајини Војводини.

За програме/пројекте у области науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини финансијска средства су намењена за:

    обезбеђивање услова за популаризацију и подизање квалитета научно-истраживачког рада и технолошког развоја,

    побољшање услова рада невладиних организација у циљу реализације програма/пројеката у овим областима деловања,

    суфинансирање међурегионалних и међународних скупова у области науке и технолошког развоја,

    суфинансирање организовања скупова, трибина, семинара, који доприносе развоју науке и технолошког развоја,

    суфинансирање публиковања монографија, часописа, електронских публикација, специјално дизајнираних интернет презентација који доприносе популаризацији и развоју науке и технолошког развоја.

Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу следећих критеријума:

1 врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;

2) подршка и развој програмској и организационој делатности невладиних организација која је усмерена на популаризацију и подизање квалитета научно-истраживачког рада и технолошког развоја;

3) реализација интердисциплинарних програма/пројеката невладиних организација као и оних са међународним учешћем;

4) подршка издавачкој делатности (у папирној, електронској и интернет форми) невладиних организација у области који доприносе популаризацији и развоју науке и технолошког развоја;

5) обезбеђивање бољих услова за реализацију научноистраживачке делатности невладиних организација;

6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/пројеката;

7) висине финансирања из других извора;

8) оцене конкурсне документације.

Подносилац пријаве, уз Образац који се налази на wеб презентацији Секретаријата, треба да приложи:

– фотокопију регистрације невладине организације (решење АПР-а);

– фотокопију потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ);

– званичан доказ о отвореном рачуну у банци (уговор са банком).

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу:

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој,    Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

са назнаком ”ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА”.

Конкурс је отворен до утрошка финансијских средстава за ове намене, а најдуже до краја године.

Контакт особа: Биљана Јурибашић, телефон: 021/487-46-36, е-маил: биљана.јурибасиц@војводина.гов.рс

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

NazadSve vesti


17310233