Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

10.11.2014. - Успешна сарадња Србије и Француске у области животне средине

Министaр пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe  срeдинe проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић-Бoшкoвић учествовала је данас на Француско-српском бизнис форуму на коме су поред премијера две земље, министара, присуствовао велики број српских и француских привредника.


Обраћајући се присутнима министар Богосављевић Бошковић нагласила је да овај округли Форум представља још једну прилику да се промовише билатерална сарадњу у области животне средине и одрживог развоја, заснована на заједничком интересу две земље.


„Основ наше сарадње представља Административни споразум о сарадњи у области заштите животне средине и одрживог развоја, који је потписан 7. новембра 2013. године у Београду између надлежног министра за област заштите животне средине Републике Србије и амбасадора Републике Француске. Овим споразумом  изражен је посебан интерес Владе Француске за системски развој сарадње у области заштите животне средине, као и подршке кроз IPA, TAIEX, TWINNING механизме сарадње“, рекла је министар.

У свом излагању министар је истакла да је очувaњe живoтнe срeдинe, као и унапређење стања исте пoтрeбa и oбaвeзa свaкe држaвe, свaкoг друштвa, али и сваког појединца. Рaзличити прojeкти зaштитe живoтнe срeдинe сe бaвe смaњeњeм зaгaђeњa, aли и сaмим oчувaњeм животне средине, прирoдe и прирoдних рeсурсa. Циљ je смaњити нeгaтивнe eфeктe и пoслeдицe пo здрaвљe људи, биљнoг и живoтињскoг свeтa, кojи нaстajу кao рeзултaт  сaврeмeнoг нaчинa живoтa, као и очувати природне ресурсе за потребе будућих генерација.


„За стварно усклађивање са прописима ЕУ, односно за имплементацију прописа је потребан непрекидни висок ниво инвестиција и знатни административни напори, а то може једино да се постигне у дужем року.  То и јесте циљ преговора везаних за  Поглавље 27 - Животна средина.  Након два скрининга, тек у наредним годинама, ће се управо преговарати о временским оквирима, роковима и начину имплементације, обавеза у области заштите животне средине за сваки сектор посебно. Национална стратегија апроксимације у области животне средине (усвојена 2011. године) процењује да ће пуна имплементација свих прописа из области заштите животне средине бити постигнута до 2030. године, и да ће укупни трошкови апроксимације у овој области износити око 10.6 милијарди евра, односно око 1400 евра по глави становника“, рекла је Богосављевић Бошковић.

NazadSve vesti


17617052