Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.07.2014. - Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine.

Projektne oblasti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa; 2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume); 3. Promocija zaštićenih područja.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika, park prirode i zaštićeno stanište, sa 1 projektom za svako zaštićeno područje kojim upravljaju; 2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 22.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs 2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti. 3. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.

Uslovi konkursa:

1. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata;

2. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode;

3. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava, posebno će se uzimati u obzir:

1. dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;

2. primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;

3. nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;

4. procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;

5. Nova kreativna rešenja u oblasti zaštite prirode.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

• dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do

10.09.2014. godine;

• donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju

projekata;

• rok izvršenja ugovorene obaveze: 01.12.2014. godine;

• rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.12.2014. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti

obrazovana posebnim rešenjem;

2. O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu

životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle

prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih

projekata;

3. Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji

aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se

opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava;

4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i

sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije

projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad

namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rokove za

realizaciju projekta i dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs se dostavljaju Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu

Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs) putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla

Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih

aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2014. godine“ ili

neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Brigita Marić, telefoni: 021/487-

4486; 021/557-283). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

NazadSve vesti


17308974