Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

11.06.2014. - Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme

Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

1. Pravo i uslovi za učešće na Konkursu Pravo da konkurišu imaju preduzetnici, mikro i mala pravna lica radi unapređenja svoje delatnosti, jačanja konkurentnosti i kapaciteta pod sledećim uslovima: - da su registrovani na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine; - da su pozitivno poslovali u 2013. godini; - da uredno uplaćuju obaveze javnih prihoda;

Sredstva za subvencionisanje troškova se odobravaju na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača mašine ili opreme.

2. Namena sredstava Sredstva u ukupnom iznosu od 11.699.933,33 dinara su namenjena za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme.

3. Dokumentacija za prijavu na Konkurs 1) Popunjen obrazac prijave sa izjavom o tačnosti podataka; 2) Predračun ili ponuda dobavljača mašine ili opreme; 3) Potpisana i overena pismena izjava o ranije primljenim državnim pomoćima de minimis koje su podnosiocu prijave dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći; 4) Fotokopija Izvoda o registracij i privrednog subjekta iz APR; 5) Uverenje nadležne organizacione jedinice poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda zaključno sa prvim kvartalom 2014. godine; 6) Fotokopija potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju); 7) Bruto bilans (zaključni list) sa iskazanim računom 203-kupci u inostranstvu, za 2013. godinu (ukoliko je podnosilac prijave na Konkurs izvoznik); 8) Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave na Konkurs da podnosilac prijave zapošljava osobu/e sa invaliditetom i Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti koje izdaje Nacionalna služba za zapošnjavanje (ukoliko podnosilac prijave na Konkurs zapošljava osobu/e sa invaliditetom).

4. Sredstva obezbeđenja

Preduzetnik, mikro i mala pravna lica kojima sredstva budu odobrena dužna su da prilikom

potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost

polova dostave:

- dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ukoliko je odobreni iznos sredstava

do 650.000,00 dinara;

- garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti

dvostruke veće vrednosti od iznosa subvencije ukoliko je odobreni iznos subvencije veći od

650.000,00 dinara.

5. Donošenje Odluke

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost

polova na predlog Komisije.

Do 30 odsto sredstava iz predhodnog stava namenjen je za žensko preduzetništvo.

Dodeljena subvencija po preduzetniku, mikro ili malom pravnom licu ne može biti veća od

1.000.000,00 dinara (sa PDV).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa biće objavljena na internet adresi Sekretarijata

www.spriv.vojvodina.gov.rs

6. Prednosti prilikom odlučivanja imaju preduzetnici/pravna lica

- kojima su osnivači žene i/ili koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu žena;

- koji obavljaju proizvodnu delatnost;

- koji su izvozno orijentisani;

- koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

7. Ostale informacije

Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti na internet adresi:

www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti

na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar

Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na

Konkurs iz oblasti preduzetništva”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je 13. jun 2014. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave podnosilaca koji nisu

ispunili ranije ugovorenu obavezu, a ugovorna obaveza je istekla, prema Pokrajinskom

sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Pravna lica organizovana kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u

obavezi su da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Preduzetnici nemaju obavezu otvaranja namenskog računa.

Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. gl. RS”, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 i 97/13).

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4250.

NazadSve vesti


17322824