Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

11.06.2014. - Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz

dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014.

godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna

agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa

zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i

usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja

(implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

• testiranje novih proizvoda;

• izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;

• novi dizajn proizvoda i ambalaže;

• elektronsku prezentaciju preduzeća i

• edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena,

kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;

• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike

Srbije;

• da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem

privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;

• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;

• da uspešno posluju prethodne dve godine;

• da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;

• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i

drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za jednu od navedenih

aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava

refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. –

97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010,

100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna

pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 11. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na

elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u

štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve

telefona: 019/445-312, 011/2060-843 i 011/2060-870.

NazadSve vesti


17308911