Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

16.05.2014. - U Briselu traje bilateralni skrining Pregovaračke grupe 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj

Delegacija Republike Srbije koju čine članovi Pregovaračke grupe 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, u periodu od 13. - 16. maja učestvuje u Briselu, Kraljevina Belgija, na sastanku bilateralnog skrininga gde predstavnicima Evropske komisije predstavlja analitički pregled zakonodavstva Republike Srbije za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i planove za preduzimanje svih neophodnih aktivnosti za usklađivanje i implementaciju Zajedinčke poljoprivredne politike EU. Evropskoj komisiji se pored domaćeg zakonodavstva predstavlja i stepen njegove usklađenosti sa propisima EU koji se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku Evropske unije (Common Agricultural Policy – CAP).

Poglavlje 11 - poljoprivreda i ralni razvoj je među najzahtevnijim sektorima u procesu evropskih integracija za svaku zemlju koja pristupa EU, a za Republiku Srbiju je to poseban izazov s obzirom da poljoprivreda daje oko 10% ukupno ostvarene godišnje bruto dodate vrednosti i zapošljava oko 21% ukupno zaposlenih u Republici Srbiji.

Skrining služi kako Evropskoj uniji tako i državi kandidatu kao osnova za utvrđivanje vremenskog perioda koji će joj biti potreban za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Skrining predstavlja i osnovu za izradu pregovaračkih pozicija države kandidata, a naročito onih gde je potrebno da se definišu prelazni rokovi za usklađivanje i sprovođenje određenog broja propisa EU, dok je za Evropsku komisiju to pokazatelj spremnosti države kandidata za otvaranje pojedinih pregovaračkih poglavlja.

Uspostavljanje odgovarajućeg administrativnog okvira za sprovođenje Zajedničke poljoprivredne politike je jedan od ključnih uslova koji treba da ispuni Republika Srbija a koji za sobom povlači unapređenje i jačanje kako tehničkih tako i institucionalnih kapaciteta Republike Srbije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

NazadSve vesti


16349552