Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.05.2014. - Preduzeća izbegavaju svoje obaveze prema agenciji za zaštitu životne sredine

Ovim putem, Agencija za zaštitu životne sredine želi da informiše širu javnost da je analizom dostavlјenih podataka utvrđeno da određeni broj preduzeća izbegava ispunjavanje obaveza izveštavanja za Nacionalni registar izvora zagađivanja. Agencija je do sada, primila oko 10700 izveštaja od nešto više od 6000 obveznika, ali još uvek oko 8000 izveštaja nije dostavlјeno. Najveći broj izveštaja nisu dostavila preduzeća koja na tržište Srbije stavlјaju proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada – gume, baterije, ulјa itd, njih preko 7000. O značaju podataka koji se prikuplјaju u Agenciji ne treba posebno govoriti jer svi oni, pre svega, predstavlјaju osnov za utvrđivanje stanja životne sredine u Republici Srbiji, donošenje efikasne politike upravlјanja životnom sredinom i drugih sektorskih politika, njihovo finansiranje i praćenje implementacije.

Iz tog razloga, Agencija će 9. maja pokrenuti akciju sa cilјem da se u narednih dva meseca sakupe svi podaci koji nedostaju u informacionom sistemu. Liste preduzeća koja nisu dostavila podatke Agenciji i čija je priprema u završnoj fazi, biće objavlјene na sajtu Agencije www.sepa.gov.rs i dostupne zainteresovanoj javnosti 9. maja. Na listama će se naći, pre svega, preduzeća koja spadaju u velike zagađivače životne sredine (PRTR registar preduzeća), JKP koja vrše sakuplјanje čvrstog otpada i otpadnih voda, proizvođači i uvoznici proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, operateri postrojenja za tretman ili deponovanje otpada, uvoznici i izvoznici otpada, ali i svi drugi koji imaju bilo kakvu obavezu izveštavanja.

Sve nadležne inspekcijske službe, pre svega inspekcije zaštite životne sredine i komunalne inspekcije biće, preko gradonačelnika i predsednika opština, pismeno zamolјene da učestvuju u ovoj akciji. Nјihov zadatak će biti da u što kraćem roku obiđu preduzeća sa lista i nalože dostavlјanje traženih podataka sa rokom od najviše 5‐7 radnih dana. Agencija će pratiti sve aktivnosti inspekcijskih službi i o tome informisati javnost. U skladu sa postojećim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine i odgovarajućim podzakonskim aktima, preduzeća imaju obavezu izveštavanja prema Agenciji o:

1. Emisijama zagađujućih materija u vazduh i vode; 2. Upravlјanju svim vrstama; 3. Stavlјanju na tržište proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada; 4. Ambalaži stavlјenoj na tržište. Želimo da napomenemo da nedostavlјanje podataka u Nacionalni registar izvora zagađivanja, u skladu sa članom 117. Zakona o zaštiti životne sredine, predstavlјa prekršaj za koji je predviđena kazna u iznosu od 500.000 do 1.000.000 dinara.

Podaci za Nacionalni registar izvora zagađivanja se dostavlјaju isklјučivo kroz informacioni sistem preko internet sajta Agencije www.sepa.gov.rs. Ukoliko su preduzećima potrebne bilo kakve dodatne informacije oko postupka izveštavanja mogu da nam se obrate na Email adresu nrizpodrska@sepa.gov.rs i na telefone 011/286‐10‐68 i 011/286‐10‐80. Rado ćemo svima pomoći.

Za sve dodatne informacije vezane za ovu akciju, kao i sve druge aktivnosti Agencije, stojimo

Vam na raspolaganju na telefon 011/286‐10‐65 ili na Email office@sepa.gov.rs

NazadSve vesti


17311290