Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

13.05.2014. - Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkursu mogu da učestvuju:

• samo preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (u daljem tekstu: Podnosilac prijave);

2. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3. Uz prijavu se obavezno podnosi: - potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave; - kopija Rešenja Agencije za privredne registre (APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan; - svi prilozi koji su navedeni u prijavi. Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5. Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16

(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih,

dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini)

6. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po

potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom,

prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave

podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2013. godine dodelio sredstva za sufinansiranje

programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se

uzimati u razmatranje.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje

Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o

raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

10. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III POSEBNI USLOVI KONKURSA

Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:

• dva primerka scenarija;

• dve potpisane recenzije;

• listu autora sa kratkom biografijom;

• detaljan finansijski plan za realizaciju filma;

• iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;

• podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa

domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju

filma).

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju

dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih, na osnovu

konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i koje

zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:

- da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju

kinematografije u AP Vojvodini;

- da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog

stvaralaštva;

- da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;

- da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i

stvaralaštva u oblasti kinematografije;

- da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i

multikulturalnost; - da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi; - podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom; - da afirmišu kinematografiju AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanja, struje, itd), plata zaposlenih i troškova reprezentacije sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

NazadSve vesti


17612542