Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

12.05.2014. - Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini koji se odnose na: 1. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples) 2. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice) 3. književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije) 4. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade) 5. filmske prezentacije i filmske radionice 6. video i multimedijalno stvaralaštvo 7. međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 6.)

II USLOVI KONKURSA 1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, a čiji se projekti/programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine, kao i projekti/programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko doprinosi razvoju kulture i umetnosti AP Vojvodine.

2. Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu konkursne Prijave za programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs. Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5. Uz overenu i potpisanu prijavu se podnosi:

- fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa sa opisom delatnosti

za koju je podnosilac registrovan (ukoliko je došlo do promena u odnosu na postojeće podatke u

Izvodu, dostaviti i kopiju Rešenja kojim su te promene odobrene),

- fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i

- alternativno: mišljenje, preporuka ili recenzija o projektu (najviše na jednoj strani a preporuku,

mišljenje ili recenziju ne može dati osoba koja učestvuje u organizaciji ili izvođenju programa).

6. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu

(zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na

adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 16

7. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave

po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom,

prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave

korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2013. godine

dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli

izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje

9. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje

Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o

raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

11. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

12. Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :

021/487 4560- muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo

021/487 4507 – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo

021/487 4264 – pozorišno stvaralaštvo, filmske prezentacije i filmske radionice, video i

multimedijalno stvaralaštvo

021/487 4642 – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji

zadovoljavaju najmanje tri kriterijuma navedena u članu 20. Pravilnika o načinu, kriterijumima i

merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne

Pokrajine Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 1/13).

NazadSve vesti


17617113