Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

28.04.2014. - Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju: o kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta o izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.) o komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.), o uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.), o izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.), o nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.), o privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.), o melioracija livada i pašnjaka (prijava do 15.05.2014.god.), o davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god.), o studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju (prijava do 5.05.2014.god.), o studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prijava do 5.05.2014.god.),.

Korisnici sredstava na osnovu ovog Konkursa mogu biti: o jedinica lokalne samouprave o fizičko lice; o poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik o naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti poljoprivrede i instituti u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija; o ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina; o privredno društvo i preduzetnik; o udruženje vodokorisnika; o zemljoradnička zadruga.

Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuje se iz budžeta RS u ukupnom iznosu od 1500000 dinara i u visini učešća do 100%

Rok za prijavu: U zavisnosti od namene sredstava od 05.05.2014. do 1.9.2014.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Upravi za poljoprivredno

zemljište, Obilićev venac 9-11 III sprat kancelarija 30 odnosno IV sprat kancelarija 41, sa sajta

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za

poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs-(navesti namenu

ulaganja)“, za svaku namenu pojedinačno.

NazadSve vesti


17308916