Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.04.2014. - EEE 2014.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 15.-17. oktobar 2014 / Beograd, Srbija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetnišlvo

Obrazovanje, zapošljavanje i preduzetništvo predstavljaju važno trojstvo izmedju kojih postoji veza koja se ogleda u činjenici da je privatno preduzetništvo generator kreiranja novih poslova i zapošljavanja, a da se kroz preduzetničko obrazovanje razvijaju preduzetničke kompetencije koje poslovne ideje treba da pretvore u realnost i preduzetničke aktivnosti učine uspešnijim.

CILJEVI KONFERENCIJE

Konferencija treba da posluži kao dobra platforma za razmenu medjunarodnih iskustava i dobre prakse usmerene na smanjenje visokih stopa nezaposlenosti i podsticanje zapošljavanja preko većeg dinamizma u razvoju privatnog preduzetništva, kako na nivou nacionalnih ekonomija tako i u globalnim okvirima.

Pomaže da se razmotre različite mogućnosti i domeni razvijanja preduzetničkih firmi (na primer, u agrobiznisu, eko-turizmu, zelenoj ekonomiji i drugom).

Omogućava da se odredi u kom pravcu treba da se razvijaju nove strategije preduzetničkog obrazovanja kako bi se podstakla kreativnost, razvoj individualnosti, kreativnog i logičkog mišljenja što su važni preduslovi podsticanja preduzetničkih inicijativa u praksi.

Otvaraju se mogućnosti preispitivanja bolje sinergije izmedju naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem.

OSNOVNE TEMATSKE OBLASTI

1. Metode i strategije za rešavanje nezaposlenosti 2. Strukturni problem zaposlenosti i zapošljavanja 3. Nova znanja za nove poslove 4. Reforma obrazovanja: Kakvi su nam obrazovni programi potrebni? 5. Sinergija izmedju virtuelnih univerziteta i poslovnog okruženja 6. Nove informacione tehnologije i mediji u obrazovanju 7. Mediji i virtuelna organizaciona kultura 8. Upravljanje projektnim firmama 9. Upravljanje ljudskim resursima u virtuelnim organizacija 10. Uloga menadžera u virtuelnim organizacijama 11. Upravljanje informacijama i donošenje poslovnih odluka 12. Motivacija zaposlenih u tradicionalnim organizacijama 13. Korporativno restruktuiranje u zemljama u regionu 14. Investicioni fondovi kao podrška malim i srednjim preduzećima 15. Poslovno okruženje u zemljama Zapadnog Balkana: Ocena u odnosu na zemlje EU

16. Elektronsko bankarstvo i elektronska trgovina u Srbiji

17. Tržište osiguranja u zemljama Zapadnog Balkana, s osvrtom na životno osiguranje

18. Zaštita potrošača u ugovorima o osiguranju u Srbiji

19. Prilagodjavanje srpskog prava evropskom na području ugovornog prava osiguranja

20. Uticaj mera monetarne i fiskalne politike na privredni razvoj

TEMA OKRUGLOG STOLA AGROBIZNIS I SIGURNOST HRANE

Najbolji radovi sa konferencije i okruglog stola, prema mišljenju recenzenata, biće objavljeni u

monografiji, a ostali radovi u časopisuInternational Review.

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:

Prijava apstrakta rada:

10.04. 2014.

Informacija o prihvatanju apstrakta rada:

25.04. 2014.

Registracija i predaja radova:

25.05.2014.

Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije:

01.07.2014.

Predaja prezentacija u Power Pointu:

01.10.2014.

Dani konferencije:

15.-17.10. 2014.

Obrazac za prijavu apstrakata i radova na sajtu Konferencije:

www.eee-confarence.com

USLOVI PLAĆANJA I REGISTRACIJA

100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u

cenu)

Za studente doktorskih studija:

50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate – uz slanje

skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u cenu).

Plaćanje kotizacije za učešće na Okruglom stolu 50 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po

srednjem kursu NBS na dan uplate (PDV uračunat u cenu)

Za studente doktorskih studija: 30 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na

dan uplate – uz slanje skenirane potvrde o upisu na doktorske studije e-mailom (PDV uračunat u

cenu).

Kotizacija se plaća po radu.

Izvršene uplate se ne vraćaju.

Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 1. oktobra 2014.

KONTAKT

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) Beograd Mitropolita Petra 8,11000 Beograd Internet adresa: www.vspep.edu.rs E-mail: conference@vspep.edu.rs Dr Dragica Jovančević

E-mail: dragica.jovancevic@vspep.edu js Mobilni telefon: +381(63) 102-0221 MESTO ODRŽAVANJA I KONFERENCIJE Hotel „Šumadija” Beograd, Srbija www.hotelsumadija.com

NazadSve vesti


17612611