Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

01.04.2014. - PTEP 2014

TEMATIKA

1. Napredene posleubirajuće tehnologije poljoprivrednih materijala, 2. Energetska efikasnost, 3. Napredene tehnologije dorade semena, 4. Održive prehrambene tehnologije (ekonomika, kvalietet, energija, socijalni aspekti, organska proizvodnja i dr), 5. Tehnički i tehnološki aspekti bezbednosti stočne hrane, 6. Inovacije u prehrambenim tehnologijama i aspekti prehrambenog lanca kvaliteta, 7. Fizičke osobine biomaterijala i hrane, 8. Trendovi u razvoju poljoprivrede, 9. Obnovljivi izvori energije, 10. Upravljanje i kontrola procesa i 11. Zagrevanje i kondicioniranje vazduha.

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Prijavu rada, naslov sa kratkim abstraktom (do 100 reči) poslati do 20.01.2014, elektronskom poštom (e-mail) na adresu Generalnog sekretara skupa. Informaciju o prihvatanju rada autori će dobiti do 01.02.2014. Izvod na srpskom jeziku (produženi rezime) dužine 2000 do 3000 karaktera uključujuću razdelnice („space”), koji će se publikovati u zborniku izvoda sa skupa, autori su dužni da dostave do 01.03.2014. U istom roku, do o01.03.2014, dostavlja se i celovit rad koji se priprema po uputstvu za pisanje radova u Časopisu. U proceduru recenziranja radova za časopis Journal on processing and energy in agriculture (bivši PTEP) ući će samo oni radovi koji su prihvaćeni i već poslati u formi izvoda za PTEP 2014. Radovi moraju biti iz navedene tematike skupa.

Prijave radova – abstarkti i izvodi ocenjuju se od strane Naučnog odbora skupa. Celoviti radovi podležu recenziji po pravilima i od strane Časopisa. Za skup se planira štampanje tri broja časopisa. Časopis je od 2013, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kategorisan kao vodeći časopis nacionalnog značaja M51 u obe oblasti:

Biotehnologija i poljoprivreda Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost

Prijave radova i radovi šalju se tehničkom sekretaru časopisa Milivoju Radojčinu, na e-adresu: (mradojcin@polj.uns.ac.rs). Adresa: Poljoprivredni fakultet, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8. (tel: 021/4853431)

SEMINAR ZA TEHNOLOGE CENTARA ZA SUŠENJE I SKLADIŠTENJE

Ove godine, nastavljajući veoma pozitivno iskustvo sa prethodna dva PTEP-a, tokom održavanja

PTEP 2014, biće održan 3. deo

Seminara za rukovodioce, tehnologe i šefove održavanja na centrima za sušenje i skladištenje.

Predavači na seminaru biće naši

renomirani stručnjaci sa fakulteta, instituta i prakse. Seminar će imati praktični karakter, uz

dobijenu literaturu i sertfikat. Svake

godine obrađuju se različite teme, koje su interesantne za praksu. Programom su obuhvaćeni

energetika, tehnologija, tehnika,

bezbednost rada i organizacija.

UČEŠĆE PROIZVOĐAČA OPREME

Naš tradicionalni, dvadestšesti skup PTEP veoma je povoljna prilika za proizvođače opreme da

predstave svoj proizvodni program, koji se odnosi na tematiku skupa. Posebno je značajno

predstavljanje novosti u proizvodnom programu. Zastupnici, predstavnici inostranih proizvođača

opreme, a i oni direktno, imaju, takođe, priliku da upoznaju učesnike skupa sa svojim

programima. Prisustvo ponuđača opreme dragoceno za potencijalne investitore, ali i za ponuđače

opreme. Preduzeća, koja pružaju razne usluge silosima, semenskim centrima, fabrikama stočne

hrane i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda i dobavljači repro-materijala, zaštitnih sredstava

i energenata, imaju priliku da predstave svoju delatnost.

Za predstavljanje firmi predviđeno je nekoliko formi nastupa na skupu: naslovna strana i ostali

prostor na koricama časopisa, štampanje informacije u časopisu, štampanje stručnih radova iz

delatnosti firme, vizuelne prezentacije, usmeno obraćanje učesnicima skupa, izlaganje opreme u

holu hotela, podela informativnog i propagandnog materijala uz našu pomoć, poslovni štandovi u

holu hotela, prijemi, kokteli i sl. Javite nam se na vreme radi rezervacije vašeg nastupa. Prednost

u terminima i mestima imaju oni koji su ranije obezbedili svoje učešće. Štampanje stručnih

radova koji promovišu proizvod ili tehnologiju neke firme moguće je uz recenziju redakcije i

novčanu nadoknadu organizatoru savetovanja, po cenovniku koji je utvrđen. Pozivamo firme,

koje predviđaju svoje značajnije učešće na skupu, da se na vreme jave organizatoru, kako bi smo

javnost unapred obavestili o tome.

SUORGANIZATORI SKUPA:

ISEKI – FOOD ASSOCIATION

INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, NOVI SAD

TEHNOLOŠKI FAKULTET, NOVI SAD,

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, NOVI SAD,

INSTITUT ZA KUKURUZ “ZEMUN POLJE”, ZEMUN

POKROVITELJI SKUPA:

Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije,

Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine,

Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i

GENERALNI SEKRETAR SKUPA:

Prof. dr Mirko BABIĆ, Generalni sekretar Društva Tel: 021/459-958; 4853-441; 063/531-686; Fax: 021/459-989 Poljoprivredni fakultet, 21000 Novi Sad, Trg. D. Obradovića 8 E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs www.ptep.org.rs

NazadSve vesti


17617054