Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

19.03.2014. - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14) Republika Srbija Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.

1.2.Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora. Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su: 1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl); Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori. 2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime; 3) regeneracija braunfild lokacija; 4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

1.3.Uslovi za dobijanje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju

sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u

skladu sa javnim pozivom;

2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

4) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora pre podnošenja

prijave Ministarstvu.

1.4.Finansijski okvir

Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa

neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne

može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost i to u zavisnosti od

nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave bez poreza na dodatu

vrednost;

2) do 35% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće i četvrte grupe, bez

poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve i druge grupe bez poreza

na dodatu vrednost.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o

utvrđivanja stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu

(„Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje

jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Sve aktivnosti koje budu odobrene za sufinansiranje moraju biti završene do 30. juna 2015.

godine.

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta: troškovi prevoda,

troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi

izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su

već sufinansirani od strane Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

1.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva: 1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3)overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

7) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1.januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

8) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

2.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

NazadSve vesti


17311303