Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

04.03.2014. - Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2014. godini

Rok za prijavu: 15. mart 2014.

Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodine Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Novi Sad

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i programa rada Fonda za 2014. godinu, Savet Fonda

raspisuje

K O N K U R S

za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2014. godini

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede objavlјuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu. Sredstva će se dodelјivati polјoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra grejs period u trajanju od 24 meseca , za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata, rok otplate kredita 36 meseci, otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kreditiraće se:

1. Fond će kreditirati deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožilјene standardne reznice.

2. Bagremovi, betonski i metalni stubovi,

3. Pocinkovana žica

4. Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavlјaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj polјoprivrede u Novom Sadu, lokalnim

opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www. fondpolj.

vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati

dobavlјači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;

originalni predračun sa specifikacijom za nabavku stubova, žive i opreme u

vinogradarstvu

*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

original vlasničkog lista za polјoprivredno zemlјište ne stariji od 15 dana, na koje se

može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene

vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik polјoprivrednog

zemlјišta koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o

namerama izdavanja garancije

izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava – podaci o polјoprivrednom gazdinstvu;

uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana

(za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na polјoprivrednom zemlјištu);

fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na

polјoprivrednom zemlјištu);

Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. februara 2014. do 15. marta 2014. godine. Nepotpune i

neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Prijava-za-konkurs-vinogradi

NazadSve vesti


17310257