Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

03.03.2014. - Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2014. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način: - za nabavku pčelinjih rojeva, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima; - za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima; - za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima - za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,

lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

- originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond

neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

• original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može

staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita

(napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti

pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije

• izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

• uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za

podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

• fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na

poljoprivrednom zemljištu);

• Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. februara 2014 do 15. marta 2014. godine. Nepotpune i

neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

NazadSve vesti


17308929